Provinces of Ashihara

Map of Ashihara Provinces, Numbered
)


Provinces and Regions


GMotohani Island


Higashikita region


1 Michioku

2 Hanenori

3 Michinaka

4 Michimae

5 Hanemae

6 Iwatoshi

7 Iwamura

 

 Sekihigashi region

 

8 Tokomichi

9 Shimoya

10 Takaya

11 Takekura

12 Tomonori

13 Shifusa

14 Uefusa

15 Yasunobu


Nakahani region


16 Koshinori

17 Suketada

18 Koshinaka

19 Matashige

20 Nonari

21 Koshimae

22 Naosa

23 Toshikawa

24 Isamame

25 Kanaga

26 Saneatsu

27 Mikawa

28 Suewari

29 Yoshiatsu

30 Tobida

31 Tohowe


Chikakura region


32 Chikae

33 Yamashiro

34 Ninori

35 Aizumi

36 Kawachi

37 Hiroyo

38 Tadayoshi

39 Isanari

40 Isashige

41 Tajima

42 Akanami

43 Kanezu

44 Hirousu

45 Awamichi


Nakakuni region


46 Mitsumae

47 Mitsunaka

48 Tominari

49 Mitsunori

50 Yasugi

51 Nagakado

52 Katafuse

53 Yorihata

54 Osatoshi

55 Dekumo

56 Ishimi

57 Kagemichi


Yokkuni island 

 

58 Sasamichi

59 Isako

60 Kumanami

61 Tsuchizuke


Kokonohani island


62 Chikumae

63 Toyomae

64 Toyonori

65 Himuki

66 Chikunori

67 Koemae

68 Kazumichi

69 Tsushima

70 Koenori

71 Satsukiyo

72 sumi